Biudžetinė įstaiga, 191777611, Aukštaičių a. 10, Subačius, LT-40406 Kupiškio r.,  tel.: 8-459-55285, e.paštas: rastine@gimnazija.subacius.lm.lt

Kupiškio r. Subačiaus gimnazija

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos direktoriaus

2015 m. lapkričio 9 d.

įsakymu Nr. V1-126

 Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos

Mokinių elgesio taisyklės

 

Mokinių pareigos:

 1. Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus ir visą mokyklos personalą.
 2. Stropiai ir sąžiningai mokytis. Sąžiningai atlikti žinių bei gebėjimų patikrinimo užduotis.
 3. Pamokose turėti visus darbui reikalingus reikmenis ir knygas, laikytis pamokos darbo tvarkos.
 4. Nevėluoti į pamokas ir gimnazijos renginius.
 5. Pamokų, kitų renginių metu elgtis drausmingai, reaguoti į mokytojo pastabas.
 6. Pertraukų metu tinkamai elgtis, nesistumdyti, nekelti peštynių, reaguoti į budinčiųjų pastabas.
 7. Lankyti kiekvieną pamoką, savavališkai neišeiti iš pamokų. Jei dėl rimtų priežasčių reikia iš pamokų išeiti, turėti tėvų prašymą, gauti dalyko mokytojo ir/ar klasės auklėtojo sutikimą. Išvykstant su tėvais (globėjais) mokslo metų eigoje, tėvai rašo prašymą Gimnazijos direktoriaus vardu nurodydami išvykimo priežastį, trukmę bei įsipareigodami prisiimti atsakomybę už vaikų saugumą ir mokymosi tęstinumą išvykos metu;
 8. Pateikti klasės auklėtojui pateisinamąjį dokumentą dėl praleistų pamokų. Jei praleista daugiau kaip trys dienos, būtina gydytojo išduota pažyma apie ligą.
 9. 9.Pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 d. klasės auklėtojui pristatyti Vaiko sveikatos pažymėjimą.
 10. Susirgus ar susižeidus kreiptis į socialinę pedagogę, mokytoją ar klasės auklėtoją.
 11. Saugoti gimnazijos turtą: tausoti inventorių, kabinetus, vadovėlius, knygas.
 12. Gimnazistai (I-IV klasių mokiniai) privalo dėvėti mokyklinę uniformą (penktadieniais leidžiama ateiti be mokyklinės uniformos švariai, tvarkingai ir padoriai apsirengus).
 13. Kailinius, paltus, puspalčius, striukes, lietpalčius privaloma kabinti rūbinėje, draudžiama šiuos drabužius dėvėti pamokose. Gimnazijos patalpose nedėvėti galvos apdangalų.
 14. Laikytis higienos reikalavimų.
 15. Kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga.
 16. Nenaudoti mobiliųjų telefonų ir kitų priemonių, kurios nereikalingos ugdymo procese, pamokų metu. Jei mokinys nesilaiko šio įsipareigojimo, mokytojas turi teisę paimti išjungtą telefoną ar kitą trukdančią darbui priemonę ir grąžinti ją po pamokos. Jeigu mokinys piktybiškai pažeidžia šią taisyklę, mokytojas telefoną ar kitą priemonę gražina mokinio tėvams, atvykusiems į gimnaziją.
 17. Mokinys išvykdamas iš gimnazijos turi atsiskaityti su mokyklos biblioteka ir kiekvienu dėstančiu mokytoju. Atsiskaitymą parašu patvirtina mokytojai ir bibliotekininkė.
 18. Saugoti ir puoselėti gimnazijos aplinką. Dalyvauti aplinkos tvarkymo talkose.
 19. Būti nepakantiems amoraliems ir antivisuomeniniams poelgiams. Už viešosios tvarkos pažeidimą (necenzūrinius žodžius, muštynes) mokiniai baudžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 20. Griežtai laikytis kelių eismo taisyklių, priešgaisrinės saugos ir darbo saugos reikalavimų.
 21. Dalyvauti Vaiko gerovės posėdžiuose, jeigu yra pakviestas.

Mokiniams draudžiama:

22. Ateiti į mokyklą neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichotropinių medžiagų.

23.Bet kuriais savo veiksmais sukelti fizinį ir moralinį skausmą, daryti materialinę žalą, sudaryti žmonių sveikatai ir gyvybei pavojingas situacijas.

24. Sudaryti turtinius sandorius tarp mokinių, pasisavinti svetimus daiktus.

25. Įsinešti į mokyklą garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją, bei daiktus, nesusijusius su ugdymo procesu: degtukus, žiebtuvėlius, ginklus, peilius, dujų balionėlius, pirotechninius gaminius ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus.

26. Ateiti į mokyklą su iššaukiančia, trikdančia aplinkinius apranga, šukuosena, makiažu, papuošalais, manikiūru.

27. Rūkyti ir/ar turėti paprastas tabako ir elektronines cigaretes.

28. Gimnazijos ar jos teritorijoje vartoti alkoholį, energetinius gėrimus, narkotines, psichotropines ar kitas psichoaktyvias medžiagas, keiktis ir žaisti azartinius žaidimus.

29. Virtualioje ir viešoje erdvėje skleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančią informaciją.

30. Įrašinėti kitų gimnazijos bendruomenės narių pokalbius, fotografuoti, filmuoti be jų leidimo (išskyrus atvejus, kai vykdomi mokytojų nurodyti projektai).

31. Savavališkai išeiti iš pamokų.

32. Pamokos metu vaikščioti klasėje ir trukdyti mokytojui vesti pamoką. Pamokos metu triukšmauti koridoriuje.

33. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, grotuvu, ausinukais, kramtyti kramtomąją gumą, valgyti.

34. Gadinti ar pasisavinti mokyklos turtą. Už sąmoningą inventoriaus, vadovėlių ir knygų gadinimą mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako materialiai.

35. Kviestis į mokyklą pašalinius asmenis be administracijos leidimo.

Mokinių drausminimas

36. Mokiniams, nesilaikantiems Mokinių elgesio taisyklių, taikomos šios drausminės priemones:

36.1. mokytojo, klasės auklėtojo pastaba žodžiu ar raštu elektroniniame dienyne;
ugdomosios vietos pakeitimas (vadovaujantis gimnazijos poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka);

36.2. klasės auklėtojo, socialinio pedagogo ir mokinio pokalbis;

36.3. už sistemingus mokinio elgesio taisyklių pažeidimus mokinio elgesys gali būti svarstomas Vaiko gerovės komisijoje, Mokytojų taryboje, Gimnazijos taryboje;

36.4. už mokinių elgesio pažeidimus į gimnaziją gali būti kviečiami mokinio tėvai.
įvykdęs nusižengimą, mokinys privalo rašyti pasiaiškinimą.

37. Pažeidimams kartojantis direktoriaus įsakymu gali būti skiriamos drausminės nuobaudos: įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas.

38. Taikomas vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas (savivaldybės administracijos direktorius skiria vaikui priežiūros priemonę).

39. Už ypač grubius nusižengimus gali būti sprendžiamas mokinio pašalinimo iš Gimnazijos klausimas. Mokinių šalinimo iš Gimnazijos klausimus sprendžia direktorius, vadovaudamasis Švietimo įstatymu.

40. Gali būti vykdomas mokinių daiktų patikrinimas, jeigu kyla įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų daiktų.

41. Finansinė atsakomybė:

41.1. už mokinio padarytą materialinę žalą (sulaužytą ar sugadintą inventorių, prirašinėtus, subraižytus suolus, suplėšytas, nuniokotas ar pamestas knygas ir pan.) atsako jis pats ir mokinio tėvai (globėjai);

41.2. Gimnazijos administracija gali paprašyti tėvų (globėjų) iki nurodyto termino sugadintą inventorių pakeisti, suremontuoti ar apmokėti jo remonto išlaidas.

Mokinių skatinimas

42. Mokiniams gali būti taikomos šios skatinimo priemonės:

42.1.viešas mokinio pagyrimas klasėje;

42.2.pagyrimas ir/ ar padėka įrašant į elektroninį dienyną;

42.3.mokyklos direktoriaus padėkos raštas, diplomas.

42.4.gali būti skatinami ekskursijomis, kelionėmis.

Elektroninis dienynas

Kiekvienas sistemos vartotojas turi prisijungimo vardą ir slaptažodį. Jei iškilo neaiškumų, klauskite gimnazijos administracijos.

Savaitės klausimas

Kiek laiko kasdien skiriate aktyviai fizinei veiklai (sportui, darbui sode, lauke ir pan.)?

apie 30 min. - 50%
iki 1 val. - 33.3%
1–2 val. - 16.7%
2–3 val. - 0%
daugiau negu 3 val. - 0%

Viso balsavo: 6