Biudžetinė įstaiga, 191777611, Aukštaičių a. 10, Subačius, LT-40406 Kupiškio r.,  tel.: 8-459-55285, e.paštas: rastine@gimnazija.subacius.lm.lt

Kupiškio r. Subačiaus gimnazija

 

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

 

Ingrida Kriaučiukienė

(tel. +370 610 05964)

Darbo laikas 2020/2021 m.m.

 

Pirmadienis 8.00-12.30
Antradienis 8.00-13.30
Trečiadienis 8.00-13.00
Ketvirtadienis 8.00-12.30
Penktadienis 8.00-11.30

 1. Darbas su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių.

Pagrindinė darbo forma – individualios, pogrupinės ir grupinės pratybos.

1.1.    Specialiųjų poreikių turinčių mokinių pažinimas, jų reikmių įvertinimas, realių žinių, mokėjimo lygio nustatymas.

1.2.    Individualių, pogrupinių ir grupinių pratybų vedimas, kurių tikslai:

1.2.1. padėti vaikams socializuotis juos supančioje aplinkoje;

1.2.2. padėti įsisavinti pagrindinių mokomųjų dalykų medžiagą bei korekcinis darbas su šiais mokiniais, atsižvelgiant į jų specialiuosius ugdymo(si) poreikius.

1.3.    Kaupti medžiagą apie mokinių pasiekimų bei įgūdžių lygį.

1.4.    Esant reikalui, dalyvavimas pamokose, padedant mokiniui įsitraukti į bendrą veiklą

1.5.    Mokinių kalbos tyrimas, kalbos kortelių bei dienyno pildymas.

1.6.    Korekcinis darbas su mokiniais, turinčiais kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimų.


 1. Darbas su mokytojais, ugdančiais specialiųjų poreikių mokinius.

2.1.    Bendrųjų mokymo programų pritaikymo būdų aptarimas.

2.2.    Individualaus darbo krypčių derinimas.

2.3.    Mokinių sutrikimų aptarimas, numatant gaires jų šalinimui.

2.4.    Mokytojų informavimas apie mokinių pasiektus rezultatus.


 1. Darbas su tėvais:

3.1.    Informavimas apie vaiko galimybes, realių žinių lygį, pasiekimus bei nesėkmes.

3.2.    Individualių konsultacijų teikimas.

3.3.    Darbui su vaiku namuose tinkamiausių ugdymo metodų ir būdų derinimas.

3.4.    Pasitarimai dėl vaiko ugdymo programų sudarymo.


 1. Kitos darbo kryptys:

4.1.    Dalyvavimas gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe.

4.2.    Vaizdinių priemonių, didaktinės medžiagos rinkimas.

4.3.    Dalyvavimas Kupiškio rajono logopedų metodinės grupės veikloje.

4.4.    Žinių gilinimas bei tobulinimas, dalyvaujant seminaruose, konferencijose ir kt.

4.5.    Naujausios metodinės literatūros studijavimas ir pritaikymas darbe su mokiniais.

 

Specialioji pedagogė Ingrida Kriaučiukienė

 

 

SOCIALINIS PEDAGOGAS 

Regina Valiukaitė

(tel. +370 6 1843297)

Konsultavimo laikas:

2020/2021 m.m.

Pirmadienis 8.00 – 11.30    
Antradienis 8.00 – 11.30    
Trečiadienis 8.00 – 11.30    
Ketvirtadienis 8.00 – 12.00    
Penktadienis 8.00 – 11.30    

 

1.  Socialinis pedagogas – pedagogas, kurio pagrindinė veikla yra teikti pagalba mokiniams, skatinti ugdyti bei tobulinti savo asmenybę.

2.  Pagrindiniai socialinio pedagogo veiklos uždaviniai ir kryptis:

 • Mokinių psichinių ir fizinių asmeninių ir kolektyvinių ypatybių ir jų raidos sąlygų analizė;
 • Pagalba stiprinant mokinių psichinę ir fizinę sveikatą;
 • Humaniškos klasės aplinkos, kaip dorovinės mokinių raidos sąlygos, sudarymas;
 • Padėti mokiniui siekti pozytivios savo asmenybės raidos, gebėti būti asmenybe (siekti save suvokti ir pažinti, gebėti priimti svarbius ir svarius gyvenimo sprendimus, gebėti realizuoti pozityvias asmenines savybes);
 • Padėti mokiniui siekti intelekto raidos (skatinti mokymosi motyvacijos ir pažinimo interesų raidą, savivoką ir savirealizaciją).

3. Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos formos:

 • Individualus darbas su mokiniais, tėvais, mokyklos pedagogais;
 • Grupinio darbo ir komandinės veiklos organizavimas;
 • Auklėjamosios aplinkos organizavimas;
 • Tarpinstitutinės veiklos organizavimas ir koordinavimas.

4. Socialinio pedagogo veiklos  turinio pagrindai:

4.1. Individualus darbas su mokiniais:

 • Analizuoti mokinio interesus, charakterį, pažinimo proceso ypatumus, šeimos sąlygas, bendravimą, sveikatos būklę;
 • Padėti mokiniui įsitvirtinti visuomenėje skatinti jų dalyvauti meniniuose saviraiškos būreliuose, klubuose, centruose;
 • Tiesiogiai bendrauti su mokiniais;
 • Padėti įveikti mokymosi sunkumus ir spręsti mokymo proceso problemas;
 • Koordinuoti mokinių informacinius interesus ( knygų skaitymas, kino filmų peržiura ir aptarimas ir pan.).

4.2. Darbas su klasės auklėtoju ir kitais pedagogais:
Organizuoti ir skatinti pedagogus dalyvauti kūrybinėje veikloje, diegti komandinės veiklos principus;

 • Tobulinti mokinių ir pedagogų bendravimo įgūdžius įvairių reginių, užsiėmimų metu;
 • Organizuoti pažintinę veiklą už mokyklos ribų;
 • Diskusijose, aktyviuose susirinkimuose bei kitais metodais išsiaiškinti grupės, komandos nuomonę ar požiūrį, situaciją, problemų sprendimo galimybes;

4.3. Drauge su mokyklos bendruomene (mokiniais, tėvais, mokytojais) kurti bendravimo klasėje, mokykloje ir už mokyklos ribų, taisykles;

 • Pasitelkus tėvus, rėmėjus, mokyklos partnerius bei pačius mokinius kurti ir tobulinti estetinę mokyklos aplinką;
 • Organizuoti budėjimą mokykloje, skatinti mokinius dalyvauti savivaldos veikloje.

4.4 Tarpinstutitucinės veiklos organizavimas ir koordinavimas:

 • Burti tėvus, pedagogus, būrelių, organizacijų vadovus bendram tikslui ir inicijuoti tokio sambūrio veiklą;
 • Telkti specialistų, gebančių padėti spręsti iškilusias problemas, komandą ir koordinuoti jos veiklą.

 

Socialinė pedagogė Regina Valiukaitė

 

 

 

Elektroninis dienynas

Kiekvienas sistemos vartotojas turi prisijungimo vardą ir slaptažodį. Jei iškilo neaiškumų, klauskite gimnazijos administracijos.

Savaitės klausimas

Kiek laiko kasdien skiriate aktyviai fizinei veiklai (sportui, darbui sode, lauke ir pan.)?

apie 30 min. - 50%
iki 1 val. - 33.3%
1–2 val. - 16.7%
2–3 val. - 0%
daugiau negu 3 val. - 0%

Viso balsavo: 6