Biudžetinė įstaiga, 191777611, Aukštaičių a. 10, Subačius, LT-40406 Kupiškio r.,  tel.: 8-459-55285, e.paštas: rastine@gimnazija.subacius.lm.lt

Kupiškio r. Subačiaus gimnazija

Gimnazijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucija.
 2. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas.
 3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 patvirtintais nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais.
 4. 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų  pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo planas.
 5. 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai.
 6. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų tvarkos aprašas.
 7. Geros mokyklos kencepcija.
 8. Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai".
 9. Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija.
 10. Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas.
 11. Bendrieji  formaliojo švietimo programų reikalavimai.
 12. Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas.
 13. Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašas.
 14. Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos.
 15. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
 16. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
 17. Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas.
 18. Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašą.
 19. Kupiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos pagal ugdymo programas. 
 20. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas.

Elektroninis dienynas

Kiekvienas sistemos vartotojas turi prisijungimo vardą ir slaptažodį. Jei iškilo neaiškumų, klauskite gimnazijos administracijos.

Savaitės klausimas

Kiek laiko kasdien skiriate aktyviai fizinei veiklai (sportui, darbui sode, lauke ir pan.)?

apie 30 min. - 50%
iki 1 val. - 33.3%
1–2 val. - 16.7%
2–3 val. - 0%
daugiau negu 3 val. - 0%

Viso balsavo: 6